tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

STREFA GOŚCIA

Dokumenty związane z naborem

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021- aktualizacja z dnia 08.05.2020 r.

Informuję, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn.zm.) wprowadza zmiany w odniesieniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

NOWE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Zgodnie z § 13 pkt 1 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, co oznacza, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 wyłącza się stosowanie terminów rekrutacji określonych Zarządzeniem Nr 2/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 r.

2. Zgodnie z § 11b ust. 2 ww. rozporządzenia postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Zgodnie z § 11b ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty określą nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów.

4. Zgodnie z § 11b ust. 9 ww. rozporządzenia zmian dotyczących terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.

DODATKOWE MIEJSCE OPUBLIKOWANIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

5. Zgodnie z § 11b ust. 1 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA ZAŚWIADCZEŃ I ORZECZEŃ DO SZKÓŁ PROWADZĄCYCH

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

6. Zgodnie z § 11b ust. 4 ww. rozporządzenia w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w nowym terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz branżowych szkół I stopnia) lub Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - dotyczy branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych).

7. Zgodnie z § 11b ust. 6 ww. rozporządzenia w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz branżowych szkół I stopnia) lub Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (dotyczy branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych), rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz branżowych szkół I stopnia) lub Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (dotyczy branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych.

8. Zgodnie z § 11b ust. 7 ww. rozporządzenia odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

9. Zgodnie z § 11b ust. 8 ww. rozporządzenia niezłożenie właściwego zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 25 września br. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

NOWY TERMIN POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI WSKAZANYCH W OŚWIADCZENIACH DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

10. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. W związku z § 11b ust. 8a pkt 1 rozporządzenia, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin na potwierdzenie okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły wynosi 5 dni (było 14 dni).

NOWE TERMINY TRYBU ODWOŁAWCZEGO

11. W związku z § 11b ust. 8a pkt 2 rozporządzenia, zmianie ulegają terminy, o których mowa w art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i tak w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin na:

wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia,

wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wynosi 3 dni.

12. Nowych terminów, o których mowa w pkt 10 i 11 komunikatu, nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.

BRAK POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

13. Zgodnie z § 11b ust. 8b rozporządzenia, w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I, klas wstępnych lub semestrów pierwszych klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

 

 

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl