tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

STREFA GOŚCIA

REKRUTACJA - skrót informacji

 

Skrót regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2018 / 2019

 

OFERTA EDUKACYJNA 2018/2019

 

  1. Zasady rekrutacji

5. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych oraz wskazuje się wybrane oddziały w danej szkole.

6. Wydrukowany wniosek kandydat dostarcza do sekretariatu szkoły, jeśli jest ona szkołą pierwszego wyboru (znajduje się na pierwszym miejscu preferencji).

8. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów i warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583);

e) świadectwo ukończenia gimnazjum,

f) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

g) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

h) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;

a także:

i) trzech fotografii ( z nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia, adresem na odwrocie );

j) deklaracji wyboru nauki II języka obcego ( spośród zaproponowanych przez szkołę )

II.Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

II. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Od 17 maja 2018r. do 18 czerwca 2018r., do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2. Od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r., do godz. 12.00 – uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3. Do 27 czerwca 2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o  przyjęcie   do klasy pierwszej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. 6 lipca 2018r., godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5. Do 13 lipca 2018r. do godz. 10.00 – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku)

6. 13 lipca 2018r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor  szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

V. Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły

1. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu do klasy pierwszej ucznia, który jest laureatem konkursów i olimpiad, wymienionych w pkt 4.

3. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu kandydatów, którzy ukończyli szkołę za granicą.

4. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku przekazuje kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do szkoły informacje dotyczące rekrutacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje większością głosów, w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.

2. Wybór drugiego języka obcego może być ograniczony możliwościami organizacyjnymi i kadrowymi szkoły.

3. Protokół z postępowania rekrutacyjnego wraz z wykazem uzyskanych przez kandydatów punktów szkoła przechowuje w składnicy akt.

4. Kwestie, które nie zostały określone w regulaminie rekrutacji, regulują dokumenty wskazane w podstawie prawnej.

 

PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU

 

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl