tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju LMK – Dyrektora szkoły p. Anety Jaworskiej

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku ( wersja skondensowana )

Wizja szkoły

Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku to szkoła umiejętnie łącząca tradycję z nowoczesnością, kształcąca młodych włocławian i mieszkańców regionu, wyposażająca ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Absolwenci tego liceum świetnie znają języki obce, świadomie planują swoją karierę edukacyjną ,a później zawodową. Dostrzegają także problemy otaczającej ich rzeczywistości, niosąc pomoc osobom starszym, biednym, chorym, potrzebującym.
III LO to placówka stawiająca w centrum swego zainteresowania ucznia, któremu podporządkowane są zintegrowane działania dyrekcji liceum, nauczycieli, pedagogów i rodziców. LMK kształci świadomych swych życiowych celów młodych ludzi, poszukujących samorealizacji i spełnienia w życiu zawodowym, rodzinnym oraz społecznym. Nasze liceum to szkoła łącząca proces kształcenia i wychowania. Dbająca o wyposażenie swoich uczniów w wiedzę i umiejętności, niezbędne do uzyskania wysokiego wyniku na egzaminie maturalnym. Rozwijająca uczniowskie zainteresowania, zdolności i pasje. Motywująca do podejmowania nowych, intelektualnych wyzwań, sięgania po laury w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
LMK to szkoła czerpiąca ze swoich korzeni, sprawdzonych form kształcenia i wychowywania, ale też nieustannie unowocześniająca swoją ofertę edukacyjną. III LO jest jedną z najlepszych placówek oświatowych w mieście.

Jako dyrektor szkoły będę ciężko pracowała w oparciu o statut LMK, stosowne procedury organizacyjne, dydaktyczne czy egzaminacyjne oraz aktualne plany nadzoru pedagogicznego i kontroli wewnętrznej, by tę wizję urzeczywistnić.

Misja szkoły
Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku pod moim kierownictwem będzie placówką, która:

 • stawia ucznia w centrum swego zainteresowania, to jego dobru podporządkowane są wszystkie działania dyrektora , kadry pedagogicznej i innych pracowników szkoły;
 • dba o zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, atmosfery życzliwości, serdeczności i akceptacji;
 • kształci młodych ludzi, świadomych swojej wartości, dążących do nieustannego rozwoju, poszerzania posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • zapewnia dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia dydaktyczne oraz pozalekcyjne, prowadzone przez fachową, wykwalifikowaną kadrę, doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy;
 • celem edukacji w liceum jest doskonalenie uczniowskich umiejętności, niezbędnych do uzyskania wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego i dostania się na wybrany kierunek studiów;
 • szkoła czyni starania, aby doskonalenie umiejętności językowych uczniów było jeszcze atrakcyjniejsze i efektywniejsze;
 • III LO kształci u swych uczniów umiejętność wykorzystywania w nauce różnych źródeł wiedzy, swobodnego posługiwania się komputerem, programami komputerowymi, Internetem;
 • zapewnia uczniom zajęcia prowadzone w nowocześnie wyposażonych pracowniach, szczególnie komputerowych i językowych;
 • nawiązuje i rozwija kontakty ze szkołami konopniczańskimi oraz ze szkołami z innych krajów;
 • kształtuje w uczniu postawę asertywności, kreatywności, odpowiedzialności za swoja przyszłość i rozwój intelektualny oraz zawodowy;
 • kształtuje potrzebę samokształcenia;
 • promuje uniwersalne wartości etyczne;
 • przygotowuje ucznia do odnalezienia swojego miejsca w świecie, w którym postępuje proces globalizacji i niesłychanie intensywny rozwój techniczny oraz cywilizacyjny;
 • przygotowuje ucznia do pełnienia obowiązków zawodowych, rodzinnych i obywatelskich;
 • rodzic współtworzy jakość pracy liceum;
 • rodzic ma zaufanie do dyrektora i kadry pedagogicznej szkoły, chętnie powierza ich opiece swoje dzieci i współpracuje ze szkołą w zakresie planowania szkolnej kariery dziecka;

Misja szkoły polega również na kształtowaniu w uczniach:

 • motywacji do pracy nad swoim rozwojem, potrzeby udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, międzynarodowych projektach;
 • umiejętności planowania swojej kariery edukacyjnej, a później zawodowej umiejętności nawiązywania i utrzymywania właściwych relacji międzyludzkich, opartych na samoakceptacji, na wzajemnym szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;
 • potrzeby przygotowywania się do roli liderów w życiu społecznym i zawodowym poprzez działalność w Samorządzie Szkolnym, klasowym, uczestnictwo w projektach edukacyjnych;
 • świadomości swoich praw i obowiązków;
 • odpowiedzialności za swoje czyny i słowa;
 • przekonania, że to od ich kultury osobistej, relacji z nauczycielami, rówieśnikami i pracownikami niepedagogicznymi szkoły zależeć będzie atmosfera panująca w placówce;
 • potrzeby poznawania historii swojej szkoły, pielęgnowania jej tradycji, poznawania jej wybitnych absolwentów;
 • potrzeby dbałości o swój rozwój fizyczny i higienę psychiczną;
 • umiejętności racjonalnego wykorzystania czasu;
 • dzielenia go na naukę, obowiązki i odpoczynek;
 • poszanowania mienia szkoły i dbałości o jego właściwe użytkowanie;
 • umiejętności działania indywidualnego oraz pracy zespołowej , opartych na asertywności i braku agresji;
 • empatii, potrzeby opiekowania się słabszymi, mniej zdolnymi, chorymi, starszymi, pokrzywdzonymi przez los;

Wizja absolwenta Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku

 • wszechstronnie wyedukowany, władający co najmniej dwoma językami obcymi, osiąga wysoki wynik z egzaminu maturalnego, jest dobrze przygotowany do podjęcia studiów wyższych w kraju i poza jego granicami. Posiada poczucie własnej wartości, swobodnie posługuje się nowoczesnymi programami komputerowymi, Internetem, edytorami tekstów. Jest zorientowany w problemach i zagrożeniach współczesnego świata;
 • odczuwający więź ze szkołą, miastem, regionem, zna historię swojego liceum i Włocławka, działa w Kole Absolwentów, potrafi dostosować swoje zdolności, umiejętności i ambicje zawodowe do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy . Jest zdeterminowany, po zakończeniu edukacji, do powrotu do rodzinnego miasta i podjęcia pracy na rzecz rozwoju Włocławka i regionu;
 • otwarty, serdeczny i gotowy do niesienia pomocy potrzebującym – odznacza się łatwością w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, charakteryzuje go wysoka kultura osobista, umiejętność właściwego, zgodnego z zasadami bon tonu zachowania w różnych sytuacjach. Odczuwa potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnej społeczności oraz poznawania dziedzictwa narodowego, europejskiego, światowego. Szanuje swój czas i cudzy, potrafi pracować w grupie, współdziałać, rozwiązywać problemy na drodze negocjacji i poszukiwania konsensusu. W swoim otoczeniu dostrzega jednostki słabe, nadwrażliwe, chore i jest gotowy przyjść im z pomocą;
 • tolerancyjny – odznacza się szerokimi horyzontami intelektualnymi. Odnosi się z szacunkiem i zrozumieniem do przedstawicieli innych kultur, ludzi różniących się światopoglądem, wyznawanymi wartościami, religią, kolorem skóry. Potrafi dojrzale podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów. Nie czuje obaw przed wyrażaniem własnych odczuć, emocji , swych wątpliwości czy krytycznego stosunku do rzeczywistości. Jednocześnie stara się formułować wyważone sądy i opinie, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i niepodlegających jednoznacznej ocenie;
 • wnikliwy w poznawaniu otaczającej go rzeczywistości – rozwija swoje zainteresowania i pasje. Pragnie zdobywać nowe doświadczenia, sprawdzać się na różnych polach społecznej aktywności. Angażuje się w regionalne, polskie i europejskie projekty, których celem jest demokratyzacja życia społecznego, poprawa warunków życia najuboższych. Wytycza sobie kolejne cele i konsekwentnie je realizuje. Doskonali swoje umiejętności i kompetencje, by być pracownikiem poszukiwanym przez pracodawców z regionu, kraju, a nawet świata;
 • posiadający umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków życia, ma świadomość, że nabyte w szkole umiejętności i wiedzę musi wciąż doskonalić poprzez pracę samokształceniową, specjalistyczne kursy i szkolenia, zgodne z wybranym zawodem i wykonywaną pracą. Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy. Jest gotowy do zdobywania nowych, dodatkowych kwalifikacji. Jest osobą przedsiębiorczą, przygotowaną do samodzielnego, dorosłego życia. Potrafi wykorzystać szanse, jakie młodym ludziom stwarza członkostwo Polski w Unii Europejskiej;
 • odpowiedzialny, rozważny, krytyczny – w swoim postępowaniu kieruje się zasadami etycznymi, ukształtowanymi przez nauczycieli i rodziców w procesie edukacji w liceum oraz wychowania w szkole i w domu. Jest świadomy, iż wartościowy człowiek dąży do wewnętrznego i zawodowego rozwoju, kierując się zasadą: lepiej być niż mieć. Potrafi przyjąć odpowiedzialność za swoje działania i wybory oraz za efekty pracy kierowanej przez niego grupy. Krytycznie odnosi się do informacji relacjonowanych przez środki masowego przekazu. Dąży do obiektywnej, racjonalnej oceny sytuacji;
 • promujący zdrowy styl życia – troszczy się o swoje zdrowie, higienę osobistą, posiada umiejętność radzenia sobie ze stresem. Jest świadomy, że szczęśliwy człowiek, to taki, który dba zarówno o swój rozwój fizyczny jak i duchowy, intelektualny, wewnętrzny.

Wizja nauczyciela Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku
Niezwykle istotną rolę w procesie edukacji, wychowania i zarządzania szkołą odgrywa nauczyciel. To od jego postawy, kompetencji, etyki, zaangażowania zależy powodzenie realizacji przedstawionej wyżej przeze mnie wizji i misji LMK.

Wzorcowy nauczyciel naszego liceum to człowiek, który:

 • jest kompetentny, posiada wiedzę z nauczanego przedmiotu i umiejętności metodyczne;
 • prowadzone przez niego zajęcia są interesujące dla uczniów, wyposażają go w kluczowe umiejętności, niezbędne do uzyskania wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego;
 • potrafi zarazić uczniów swoją pasją do nauczanego przedmiotu, zachęcić ich do udziału w prowadzonych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, zmotywować do podjęcia pracy samokształceniowej, do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
 • stosuje aktywizujące metody pracy na lekcjach;
 • wobec ucznia odznacza się życzliwością, chętnie niesie mu pomoc w przypadku jakichkolwiek trudności;
 • jest sprawiedliwy w ocenianiu osiągnięć uczniów, konsekwentnie stosuje zasady opracowanego przez siebie PSO i dba, by wszyscy jego uczniowie zostali z nim szczegółowo zapoznani;
 • jest kreatywny, organizuje na terenie szkoły projekty edukacyjne, imprezy, konkursy. Inicjuje wyjazdy młodzieży do teatru, muzeum, miejsc pamięci narodowej. Stwarza szansę obejrzenia skarbów dziedzictwa narodowego i rodzimej architektury;
 • nieustannie podejmuje się doskonalenia zawodowego, poprzez udział w kursach, szkoleniach, seminariach, spotkaniach z metodykiem i studiach podyplomowych oraz zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego;
 • swoją postawą, kulturą osobistą, wiedzą daje uczniom przykład, godny naśladowania;
 • w swojej pracy na lekcji korzysta ze sprzętu komputerowego, rzutnika, programów komputerowych, tablic interaktywnych;
 • sumiennie wypełnia prowadzoną przez siebie dokumentację szkolną, przestrzegając zaleceń dyrektora i przepisów prawa oświatowego;

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl